תקנון אתר הופעות במתחם
האירועים מולחוף וילג'

האתר מספק פלטפורמה מקוונת קלה ונוחה למכירה וקנייה של כרטיסים להופעות (להלן: "הכרטיסים") הנערכות במתחם האירועים אשר נמצא במרכז המסחרי "מולהחוף וילג'" ברח' שכטמן 10, חדרה (להלן: "מתחם האירועים") המנוהל על ידי החברות אמירי זיכרון יעקב בע"מ ח.פ. 513560730 ו/או מול החוף חדרה ניהול בע"מ ח.פ. 515729036 (שתי החברות, ביחד ולחוד יקראו גם להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר").

כל האמור בתקנון זה, על כל חלקיו נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים יחד.

השימוש באתר הינו כפוף לתקנון זה. משתמשי האתר מתבקשים לקרוא את התקנון בקפידה תוך הבנת פרטיו, שכן הגלישה באתר לרבות הכניסה ו/או ההתחברות ו/או רכישת הכרטיסים ו/או רכישת המוצרים המוצעים בו הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן, משכך, מי שאינו מסכים לקרוא תקנון זה ו/או אינו מסכים למי מתנאיו מתבקש בזאת שלא לעשות  כל שימוש באתר. יתרה מכך, דע כי תנאי התקנון המופיעים להלן הינם הסכם מחייב בין החברה לבין משתמש האתר וכן בין החברה לבין משתמש בריכת הגלים ומשכך, החברה ממליצה לקרוא את התקנון בעיון רב.

הגדרות

"מופע" – כל מופע או אירוע המופיע באתר;

"האתר" – אתר האינטרנט ו/או מתחם האירועים, עובדיו, נציגיו, הנהלת מתחם האירועים ו/או כל מי שפועל מטעם מתחם האירועים ו/או מטעם החברה;

 "משתמש" ו/או "הרוכש"– כל הנכנס לאתר ו/או העושה שימוש באתר מכל סוג שהוא לרבות המבצע בפועל פעולת רכישה באתר ו/או במוקד ההזמנות הטלפוני; 

"המחזיק בכרטיס" – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר לרבות המשתמש ו/או הרוכש;

כללי

החברה הינה הבעלים והמפעילה של האתר, המאפשר הזמנה ו/או רכישה של כרטיסים להופעות הנערכות במתחם האירועים.

האתר נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות הופעות ואירועים המתקיימים במתחם האירועים לרבות רכישת כרטיסי כניסה להופעות ועוד. 

כל גולש באתר ו/או כל רוכש המעוניין בקבלת שירותים ו/או רכישת כרטיסים להופעות במתחם האירועים באמצעות האתר ו/או כל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מצהיר בזאת כי הוא מודע לקבוע ולכתוב בתקנון הנ"ל, קרא אותו, הבין את תוכנו ומסכים לכל הוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בקשר עם האתר בכל הקשור לשימוש באתר ו/או לרכישת הכרטיסים בו ובכלל בקשר עם כל האמור בו. 

בזכות החברה לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר וכל זה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, שינויים לרבות במבנה ו/או בעיצוב ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או בכל דבר בקשר עם מתחם האירועים בדרך זו או אחרת.

תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, מהווה הסכם בין המשתמש לחברה ומסדיר את היחסים בינו לבין החברה לרבות אך לא רק כל שימוש שיעשה ו/או כל פעילות שלו ו/או מסירת פרטים במסגרת האתר. 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר ו/או לתקנון, ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל: info@mall-hof.com.

רכישת כרטיסים באתר ותשלום

הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר: כל מי שהינו בן 18 ומעלה, אשר ברשותו  כרטיס אשראי תקף כדין ביום ביצוע הרכישה ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני. עצם הכניסה לאתר מהווה אישור כי המשתמש כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר וכי יש לו הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

האתר מאפשר רכישת כרטיסים לרוכש אשר מעונין לרכוש כרטיסים לאירועים המאורגנים באתר.

בעת הגשת בקשה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים באתר, המשתמש מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים, נכונים ומלאים בלבד.  

את הכרטיסים ניתן לרכוש באמצעות האתר או באמצעות פניה למוקד ההזמנות בטלפון כאשר התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי הנמסר באתר או בטלפון, בחיוב אחד. 

רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של מקומות פנויים לאירוע ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.

על מנת לרכוש כרטיסים להופעות באמצעות האתר יש להזין פרטים מזהים כגון שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד.

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת הפרטים על ידי המשתמש כהצעה. החברה רשאית לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מהחברה באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר, תחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

הצגת זמינות כרטיסים אינה מהווה אישור לזמינותם וכי רק אישור סופי להזמנה ו/או קבלה על רכישת הכרטיסים, המופק על ידי האתר ונשלח באמצעות הדוא"ל יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה. 

לחברה שמורה הזכות לשנות מחירים ו/או זמנים ו/או כל דבר אחר בקשר עם ההופעות במתחם האירועים, אך יובהר כי כרטיס אשר נרכש זה מכבר באמצעות האתר דנן אינו מושפע מאיזה שינוי ביחס למחיר ו/או לזמנים שחלו לאחר זמן רכישתו וזאת בכפוף למגבלות שיש על מקום מתחם האירועים.

לחברה שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל במקום האירוע.

יודגש כי לחברה שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הקונים בכל מקרה בו:

במידה והפרטים אותם מסר הרוכש אינם נכונים ו/או אינם מלאים אשר עשויים למנוע את מתן אישור הסופי להזמנת הכרטיסים;

בכל מקרה בו לא נותרו מקומות פנויים לאירוע;

בכל מקרה בו הרוכש אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר;

הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר כרטיסים בשל סירובו של המוכר לאשר את מכירת הכרטיסים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

במידה והנהלת האתר סבורה כי אחד מן הצדדים לעסקה, לא יעמוד בהתחייבויותיו.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי רוכש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי המוכרים באירוע, מכל סיבה שהיא.

עסקת האשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיו האישיים של הרוכש בדף מאובטח בתקן SSL. לאחריה הוא מועבר לדף סליקה המתארח אצל חברה חיצונית שם יהיה עליו להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת אשראי במהלך מסירת הנתונים בדף הסליקה, היא של חברת סליקת האשראי. בעת ביצוע הזמנת הכרטיסים הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.

התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט ומאסטר קארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי מתחייב הרוכש להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום. בכל מקרה בו יתברר כי לרוכש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה החברה זכאית לשיפוי מלא מאת הרוכש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

הכרטיס שנרכש ישלח בדוא"ל שספק המשתמש ויש להציגו בעת הכניסה למופע.

סליקת התשלום מבוצעת על ידי הנהלת האתר לאחר שהמוכר אישר את הזמנה.

הנהלת האתר רשאית לשלוח בדואר אלקטרוני לרוכשים מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם הקונה אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרות הקונה שלא לקבלו באמצעות פניה ל- info@mall-hof.com

ביטול רכישה

ביטול על ידי החברה:

החברה  תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים, ללא צורך בקבלת אישור וללא כל חובה להחזר כספי, במקרה של הפרת איזו מהוראות תקנון זה, לרבות התנהגות בלתי הולמת ו/או התנהלות שלא בהתאם לנהלי החברה, פעילות בלתי חוקית של המשתמש וכן אם קיים יסוד סביר להניח כי העסקה בוצעה תוך הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בחברה או באופן העלול לגרום נזק לחברה או לכל מאן דהוא.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

 במקרה בו לא תהיה אפשרות לקיים אירוע ו/או מופע בשל תנאי מזג האוויר ו/או אירוע ביטחוני ו/או הוראה ו/או הנחייה של רשות ממשלתית או עירונית לרבות אך לא רק משרד הביטחון ו/או משרד הבריאות ו/או כל גוף מוסמך אחר. 

במקרה בו חלה טעות בפרטי הכרטיס המודפסים לרבות טעות במחיר הכרטיס ו/או בתיאורו ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

במידה והכרטיסים יבוטלו על ידי החברה כאמור לעיל, יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי באותו האופן בו שילם, בגובה סך התשלום אותו שילם עבור הכרטיס. 

במקרה והמופע יידחה למועד אחר, יהא הכרטיס שבידי הרוכש תקף למועד המופע החדש ובכפוף להודעה שתימסר על ידי החברה. ככל והרוכש לא יהיה מעוניין במועד החדש, יהא רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס.  

ביטול על ידי הרוכש:

ניתן לבטל את הרכישה שבוצעה ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") בגין ביטול "עסקת מכר מרחוק" והכל כמפורט להלן:

רוכש רשאי לבטל את העסקה אשר בוצעה באתר בתוך 14  ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה, לפי המאוחר בניהם, ולכל המאוחר עד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע אשר בגינו התבצעה העסקה; 

במקרה בו מדובר  בלקוח  בעל  מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה זכאי הלקוח  לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים שביצע באתר בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל  את עיקר תנאי העסקה כאמור, לפי המאוחר מבניהם, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע בגינו בוצעה העסקה  ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לרוכש בטלפון או בתקשורת אלקטרונית;

עלות דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, כנמוך מביניהם, יגבו במעמד ביצוע הזיכוי בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה אחרת של תנאי העסקה;

החזר כספי עקב ביטול עסקה יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר;

ביטול העסקה במועד אחר שלא בהתאם לסעיף 4.4 לעיל, יהיה כפוף לשיקול דעתה של הנהלת החברה בלבד.

ביטול  העסקה על פי הוראות החוק  ותקנון זה,  יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות (להלן: "הודעת הביטול"):  

בדוא"ל: info@mall-hof.com

בדואר רשום למשרדי החברה בכתובת: שכטמן 10, חדרה. תוך שעל מכתב הביטול להגיע למשרדי החברה על פי המועדים המופרטים בסעיף 4.4 לעיל.

בהודעת הביטול, יפרט  הרוכש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, מספר ההזמנה, את סיבת הביטול וכן פרטים ליצירת קשר וכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההזמנה. 

למען הסר ספק, מובהר כי העברת פנייה לבקשה לביטול עסקה אינה מהווה אישור לביטול העסקה. 

אישור לביטול העסקה ישלח על ידי הנהלת האתר בדוא"ל אותו מסר המשתמש בעת ביצוע רכישת הכרטיס. רק אישור מאת החברה בגין ביטול העסקה מהווה אישור סופי כי העסקה בוטלה.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטל במשרדי החברה, בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.4.3 לעיל. 

אובדן כרטיס לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

יובהר כי בקשה לשינוי תאריך ו/או מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע על ידי המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. ביטול ההזמנה המקורית תעשה רק בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

בעלות בקניין הרוחני:

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, תכנים, תמונות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

התכנים הכתובים בעברית באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר, ככל ותורגמו מאנגלית לעברית ע"י האתר.

כל העתקה, שחזור, הפצה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. המשתמש יהא אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

ככל שהמשתמש חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליו לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותו אליהם.

מדיניות פרטיות

מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידי המשתמש או נאסף בעת שימושו באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

המשתמש מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' (תיקון מס' 40) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק הספאם") בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אין המשתמש מעוניין במשלוח דברי פרסום יש לשלוח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

המשתמש נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיו במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, המשתמש מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

דיוור והודעות 

בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, עשויה להיות מוצעת למשתמש אפשרות רישום לדיוור ישיר ורשמי מטעם החברה. עם  אישור  המשתמש  לקבלת הדיוור כאמור, יחשב  המשתמש  כמי שהסכים  ומעוניין לקבל הודעות ו/או עדכונים ודברי פרסומות למטרות קידום מכירות  ושיווק ו/או תעמולה ו/או תרומה, הכוללים  פניות בגין  מוצרים,  שירותים,  מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה ו/או האתר (להלן: "הדיוור") בהתאם לחוק הספאם. הדיוור יימסר למשתמש בדיוור ישיר באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה, מסרונים, ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו כי כלל הפרטים והמידע שנמסרו ו/או ימסרו על ידו באתר, ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, לצורך דיוור תכנים אל המשתמש . 

ברישום לדיוור נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל, וכן את הסכמתו וברישום פרטיו לצורך רכישת הכרטיס מבקש להצטרף למאגר מכותבי החברה לצורך קבלת דיוור לכתובת הדוא"ל ולטלפון הנייד שלו.

במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת תפוצת הדיוור, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי לחיצה על כפתור "הסר" המצורף לכל הודעת פרסום ו/או על די משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: info@mall-hof.com.

עדכון תנאי ההתקשרות

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

תנאי שימוש

השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה ועלול לגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

החברה תהא רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או לכל המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

חל איסור למכירת כרטיסים לשם מכירה חוזרת ו/או מסחר בהם. החברה תהא רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הרוכש מצהיר כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג לפי נהלי מתחם האירועים. 

המשתמש מתחייב בין היתר שלא להשתמש באתר  למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין, שלא להפריע לתוכן האתר ו/או להכניס לאתר כל תוכן מכל סוג שהוא, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה, השמצה ו/או הוצאת דיבה ושלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר.

הגבלת אחריות  

החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים לרבות נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או  פגיעה ו/או  אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של המשתמש, וכן,  הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו) וכן פגיעה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס, באג, ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי ו/או כל מכשיר אחר של המשתמש בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המצויים בו.

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל סכום אותו תאלץ החברה ו/או האתר לשלם בגין כל חיוב בו תחויב החברה ו/או האתר בקשר לנזק אשר ייגרם למשתמש ו/או אשר המשתמש יגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר.  

לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל משתמש באתר, כולה ו/או חלקה, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה. 

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, לעצם גלישת המשתמש באתר ו/או שימושו  באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם  לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה,  עידוד,  הסכמה  או  מתן  חסות  של  החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים . 

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.  

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ו/או נזק מכל סוג ומין שהוא, לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או איחור במסירת הדואר ע"י חברת דואר ישראל ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון (לרבות מגפות) ו/או כל אירוע אחר שיפגע  בהשלמת הליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. 

החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקה, עדכון ,שדרוג או לכל צורך אחר ולא תישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

ההופעות המוצעות באתר הינן באחריות האמנים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים. אי לכך, החברה לא תהא אחראית בגין ביטול מופע ו/או שינויים במופע ו/או שעת תחילת המופע ו/או שעת סיום המופע ו/או איכות המופע.

שירותים לבעלי מוגבלויות

בהתאם לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח- 1998 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות") מינתה החברה את גב' דניאל אלפי או ממלאת מקומה לרכזת הנגישות של מתחם מול החוף וילג'. במסגרת תפקידה, רכזת הנגישות תשמש ככתובת ללקוחות עם מוגבלות בכל הקשור בטיפול בפניות הציבור. ניתן לפנות אליו באחת הדרכים הבאות: טלפון: 04-8678909, נייד: 052-3754443 בדוא"ל: misradim@mall-hof.com (להלן: "הממונה על הסדרי הנגישות").

מתחם האירועים הינו מתחם מונגש לנכים ולבעלי מוגבלויות באשר הם, המזמין אותם להשתמש באתר ולהגיע ולצפות בהופעות המתקיימות במתחם האירועים.  

הזמנת הכרטיסים תעשה בתיאום מראש באמצעות הטלפון של הממונה על הסדרי הנגישות כאמור לעיל. בכל פעילות לבעל מוגבלות קשה (כאשר אותו אדם אינו יכול לעמוד באופן עצמאי), תעשה בתיאום מראש אל מול הממונה על הסדרי  הנגישות וזאת לצורך שיבוץ מדריכים מיוחדים המוכשרים לעבודה עם בעלי מוגבלויות כמצוין לעיל. 

בכל שאלה בנושא הנכם מוזמנים לפנות לממונה על הסדרי הנגישות בחברה כאמור לעיל.

תניית שיפוט 

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בהם ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב -יפו, לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.

מול החוף וילג כפר הקניות והבילויים רח שכטמן 10 חדרה

כל הזכויות שמורות למול החוף מוזיק © 2021 | האתר נבנה על ידי פאר דיגיטל ואורן גבעוני

מול החוף וילג כפר הקניות והבילויים רח' שכטמן 10 חדרה

כל הזכויות שמורות למול החוף מוזיק © 2021 | האתר נבנה על ידי פאר דיגיטל ואורן גבעוני